Hämeenlinnan Kokoomuksen kuntavaaliohjelma

Kokoomuksen Hämeenlinnan Kunnallisjärjestö r.y:n kuntavaaliohjelma

KAIKILLE HYVÄ HÄMEENLINNA #TEHDÄÄN YHDESSÄ

Uusi Hämeenlinna luo työtä ja parantaa elinvoimaa

• Vahvistamme kaupunkimme elinvoivoimaisuutta
kehittämällä työllisyys- ja yrityspalveluja sekä lisäämällä
koulutuksen laatua ja innovaatiotoimintaa.
• Tavoitteemme on pitää kuntatalous ja verotus sellaisella
tasolla, että se ilman kokonaisverotuksen nostamista
riittää ylläpitämään kunnan toiminnat tulevaisuudessa.
• Kilpailutusta on kehitettävä siten, että myös pienillä
toimijoilla on mahdollisuus menestyä.
• Hyvä ja laadukas kaavoitus kehittää tasapuolisesti eri
kaupunginosia.
• Julkisen rakentamisen laatuun ja valvontaan on
kiinnitettävä erityistä huomiota.
• Hämeenlinnasta on luotava Etelä-Suomen paras paikka
uutta sijoittumista etsiville yrityksille.
• Kaupungin kaikissa toimissa on otettava huomioon
kestävä kehitys niin ekologisesti, taloudellisesti kuin
sosiaalisestikin.

Kulttuurin ja liikunnan palvelut

• Kannustamme jokaista liikkumaan ja osallistumaan
kaupunkimme rikkaaseen kulttuuritoimintaan oman
terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.
• Haluamme kehittää kevyen liikenteen väyliä ympäri
kaupunkia, myös kantakaupungin ulkopuolella. Hyvät tiet
ja toimiva joukkoliikenne luovat uusia taloudellisen
kehityksen ja asumisen mahdollisuuksia.
• Lupaamme pitää kaupungin luonnonympäristöt ja puistot
hyvässä kunnossa, niin että ne houkuttelevat kaikkia
liikkumaan, viihtymään ja virkistymään. Ne ovat myös
merkittävä vetovoimatekijä.
• Kulttuuri- ja liikuntapalveluja tuottavien yhdistysten ja
yhteisöjen avustusjärjestelmän tulee kohdistua oikein ja
näin luotava laadukasta toimintaa.
• Hämeenlinnasta on luotava kulttuurin ja liikunnan
suurtapahtumien luontainen keskuspaikka. Tätä varten
kaupungin mainostamista, matkailua ja markkinointia on
vahvistettava merkittävästi.

Uusi Hämeenlinna on monipuolinen ja laadukas
koulukaupunki

• Tavoitteemme on, että Hämeenlinnasta tulee
perusopetuksen mallikunta. Me haluamme taata oppijoille
kannustavat oppimispolut, nykyaikaisen, turvallisen ja
terveellisen oppimisympäristön ja ajan tasalla olevat
oppimateriaalit ja opetusvälineet. Opettajien tulee saada
mahdollisuus motivoivaan työympäristöön ja riittävään
lisäkoulutukseen.
• Kannustamme tunnistamaan ja ottamaan huomioon
oppilaiden ja opiskelijoiden erilaiset tarpeet. Kouluissa on
tarjottava erityistä tukea niille, jotka sitä tarvitsevat − ja
toisaalta haasteita nopeammin eteneville.
• Panostamme etsivän nuorisotyön kehittämiseen. Yksikään
koulunsa keskeyttämistä harkitseva nuori ei saa jäädä
yksin ongelmiensa kanssa.
• Pidämme huolta siitä, että koulukiusaamiseen puututaan
jo varhaiskasvatuksesta asti, ja digitaalisen ympäristön
turvalliseen käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.
• Edistämme voimakkaasti kotien ja koulujen yhteistyötä.

Kaupungin tulevaisuus on lapsissa

• Haluamme kehittää voimakkaasti hyviä peruspalveluja,
turvallista päivähoitoa ja hyvään aikuiselämään johtavaa
kouluopetusta.
• Kehitämme varhaiskasvatuksen laatua ja saatavuutta.
• Turvaamme kaupungin edellytykset
iltapäiväkerhotoiminnan järjestämiseen ekaluokkalaisille.
• Haluamme, että päiväkotien ja koulujen pihat
suunnitellaan tukemaan lasten liikkumista ja liikunnallista
elämäntapaa.
• Neuvolatyötä ja ennaltaehkäisevää perhetyötä tulee
kehittää siten, että perheiden tarpeet tunnistetaan. Näin
voidaan vahvistaa lapsiperheiden voimavaroja.
• Kouluterveydenhoitoa ja opiskeluhyvinvointia tulee
vahvistaa.
• Lasten- ja nuorten urheilu- ja kulttuuriharrastuksia on
tuettava tasapuolisesti kaupungin eri osissa.
• Tavoitteemme on harrastustakuu: jokaisella lapsella tulee
olla mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan
harrastukseen perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta
riippumatta.

Uusi Hämeenlinna on hyvä ikäihmisille

• Ikäihmisten hyvinvointi paranee, kun heidän
toimintakykynsä on hyvä ja arkiaskareet sujuvat. Voimia
tarvitaan myös sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. Näin
ehkäistään yksinäisyyttä, joka on merkittävä uhka
ikäihmisten hyvinvoinnille.
• Kodin ja lähiympäristön esteettömyys, toimivuus ja
turvallisuus tukevat ikäihmisten omatoimisuutta muun
toimintakyvyn heiketessä. Näin ehkäistään myös
tapaturmien syntyä.
• Ikäihmisten palveluissa on otettava huomioon myös
sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.
• Ikäihmisten kotipalvelua on kehitettävä, eikä siitä saa
enää säästää.
• Kolmannen sektorin toimintaa ja vapaaehtoistyötä on
tuettava keskeisenä osana ikäihmisten palveluita.