Kokoomuksen Hämeenlinnan kunnallisjärjestö ry:n kuntavaaliohjelma 2021

TALOUS, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Kokoomus tekee töitä kasvavan ja menestyvän Hämeenlinnan puolesta. Tavoitteenamme on yrittäjämyönteinen, elinvoimainen Hämeenlinna. Kokoomus kannattaa yhteiskuntaa, jossa parhaansa tekeminen ja ahkeruus kannattaa aina. Me luotamme Hämeenlinnaan ja hämeenlinnalaisiin.

1. Koronan varjosta kohti elinvoimaista ja kasvavaa Hämeenlinnaa

Uudistuminen mahdollisuutena – Hämeenlinna tarvitsee koronasta toipuessaan uusia tapoja tehdä ja ajatella.

Elvyttäminen on välttämätöntä – Kokoomus kantaa huolta Hämeenlinnan taloudesta. Tarvitaan verotuksen keventämistä alkavalla valtuustokaudella. Elvyttävä politiikka ja piristysruiskeiden antaminen kulutukseen sekä yritysten tukeminen eri tavoin on kuitenkin välttämätöntä, jotta luottamus talouteen palautetaan ja maa saadaan kasvuun. Tämä pätee sekä valtakunnallisesti, että Hämeenlinnassa.

Terve talous on kaupungin kasvun ja vakaan kehityksen perusta – Ihmisille pitää antaa mahdollisuus valita, mihin he omat rahansa tahtovat käyttää. Terve talous edellyttää asioiden tekemistä uudella tavalla. Hallintoa on kevennettävä ja verotusta on kevennettävä. Kaikkien kuntapalveluiden ei tarvitse olla kaupungin itse tuottamia.

Sujuvat johtorakenteet – Hämeenlinnan hallinnossa koronapandemian luomaan kriisiin kyettiin vastaamaan tehokkaasti ja nopeasti. Koronan luoma kriisiaika on luonamme todennäköisesti pitkään, vähintään talouden osalta. Myös muut kriisit ovat mahdollisia ja niihin on

osattava varautua. Suunnitelmat on pidettävä ajan tasalla. Reaktiivisuutta on tehostettava. Niin talouden, terveyden kuin turvallisuudenkin kriiseissä tarvitaan sekä lisää varautumista, että mahdollisten kriisien ja haasteiden ennalta huomioimista. Tarvitaan ennalta ehkäisevää toimintaa ja varautumista kautta linjan.

Korona hoidettava pois, mutta ei kaiken muun kustannuksella – Koronan taltuttamisessa tarvitaan tehokkaita ja nopeita toimia sekä kansallisesti, että alueellisella tasolla. Koronan luomat rajoitukset on toteutettava tehokkaasti ja vaikuttavasti, mutta alueellisuutta painottaen ja pehmentäen rajoitustoimien tuomaa iskua työpaikoille ja yrityksille. Ei saa käydä niin, että koronan torjunta saa aikaan elinvoimaisten yritysten suuren konkurssiaallon ja työpaikkojen laajamittaisen menetyksen.

Uusi maailma – Koronan jälkeinen maailma ei ole ennallaan. Muutoksissa on varmasti sekä positiivisia, että negatiivisia puolia. Muutos on kuitenkin ennen kaikkea myönteinen mahdollisuus. Digiloikka on todellisuutta, etätyö on suositumpaa ja hyväksyttävämpää ja myös maalle sekä Hämeenlinnan kaltaisiin maakuntakaupunkeihin muuttaminen on monesta houkuttelevaa. Tämä on yksinomaan myönteistä.

Olemassa oleva hyvä tunnistettava – Hämeenlinnan kaupunki on hyvä paikka asua, niin tavallisena aikana kuin kriisinkin kohdatessa. Kokoomus tahtoo kehittää hyvää kotikaupunkiamme siten, että Hämeenlinnan hyvistä puolista viestitään aktiivisesti ja Hämeenlinnasta ollaan aidosti ylpeitä, myös jatkossa. Me luotamme Hämeenlinnaan ja hämeenlinnalaisiin.

2. Kestävä kehitys ja vastuullisuus lähtökohtina

Autovero pois ja sujuvalla liikenteellä päästöt alas – Liikenteessä, rakentamisessa asumisessa ja elinkeinoelämässä on tärkeä pyrkiä vähentämään päästöjä. Kokoomukselle tämä ei tarkoita, että esimerkiksi autoilusta tulisi luopua. Hämeenlinnalaiset tarvitsevat sekä autoja, toimivaa joukkoliikennettä että pyöräteitäkin. Autoilu ja pyöräily eivät ole toisilleen vastakkaisia ja kaupungin suunnittelua on kehitettävä huomioiden kaikki liikkumismuodot. Kokoomus ajaa autoveron poistamista kokonaan, siirtymäajalla. Tämä osaltaan tulee uudistamaan ja parantamaan suomalaista autokantaa ja vähentämään liikenteen päästöjä. Myös kaasun tankkaukseen tarvitaan lisää asemia ja sähköautoilun tulee olla Hämeenlinnassakin helppoa ja sujuvaa.

Nettiyhteydet paremmiksi – Hämeenlinnan koko alue on saatava nopeiden tietoliikenneyhteyksien verkon piiriin. Digitalisaatio etenee vauhdilla. Tämä palvelee myös etätyöntekoa sekä hämeenlinnalaista yrittäjyyttä.

Sujuvat ratkaisut pysäköintiin – Asukaspysäköintiin, asiointi- ja pendelöintipysäköintiin on löydettävä uusia malleja. Pendelöijille tulee olla tarjolla toimivat matkaketjut, houkuttelevia, edullisia pysäköintimahdollisuuksia ja myös maksuttomia vaihtoehtoja. Asiointipysäköinti keskustan alueella on saatava toimimaan ja on kokeiltava rohkeasti uusia tapoja tehostaa pysäköintiä sekä elinvoiman että asioinnin sujuvuuden näkökulmasta.

Joukkoliikennettä kehitettävä – Joukkoliikenteen tulee olla kattavaa ja toimivaa, myös pitäjien suuntaan. Hämeenlinnassa tulee voida asua, tehdä työtä ja liikkua myös joukkoliikennettä käyttäen. Toteutetaan valtuustokauden aikana kokeilu Porin-mallin mukaisesta euron bussiyhteydestä keskustan lähialueille.

Yritysten toimintaedellytykset on turvattava – Koronasta noustessa on turvattava elinkelpoisten yritysten toimintaedellytykset sekä työpaikat

Päärata valmiiksi Hämeenlinnan kohdalta – On isänmaan ja talouden kannalta parasta kehittää päärataa nykyisen linjauksen pohjalta. Pääradan lisäraiderakentaminen mahdollistaa nykyistä nopeammat ja kattavammat junavuorot. Hämeenlinnan sekä koko Hämeen maakunnan on tuettava tätä linjaa. Hämeenlinnassa pysähtyvien junavuorojen kattavuutta on lisättävä ja riittävyys on varmistettava myös ruuhka-ajan ulkopuolella. Hämeenlinnasta käydään paljon töissä myös muulloin, kuin virka-aikana; vuorotöitä ja epäsäännöllisen työajan töitä tekevien on voitava myös käyttää junavuoroja.

Kaavoitus ja kestävä kehitys – Kestävä kehitys ei ole sitä, että kaikkien suomalaisten tulisi pakkautua pääkaupunkiseudulle. Hämeenlinna pitäjineen on kokonaisuudessaan hieno paikka asua. Hämeenlinnalaiset ja Hämeenlinnaan muuttavat ovat tervetulleita asumaan ja rakentamaan niin kantakaupungin alueelle kuin pitäjienkin alueelle – Hauholle, Kalvolaan, Lammille, Renkoon tai Tuulokseen. Vapaa-ajan asunnon muuttamisen vakituiseksi asunnoksi tulee olla aina helppoa ja sujuvaa. Pääsääntöisesti sen tulee aina olla mahdollista.

Luonto on Hämeenlinnan jalokivi – Hämeenlinnan luonto on ainutlaatuinen rikkaus ja sitä on kohdeltava hyvin. Vireä ja pinta-alaltaan laaja kaupunki tarvitsee virkistys- ja harrastusalueita ja niistä on pidettävä hyvää huolta. Kaupungin talousmetsiä on hoidettava vastuullisesti, ja kestävän metsänhoidonkannalta puustonmyyntiä on mahdollista kohtuudella lisätä metsän kunnon parantamisenkin kannalta.

Hyvin toimiva jätehuolto – Kokoomus lähtee siitä, että jätehuollon tulee olla toimivaa, kattavaa ja edullista koko Hämeenlinnan kaupungin alueella. Toimiva jätehuolto ehkäisee myös roskaamista ja vaikuttaa ympäristön puhtaana pysymiseen myönteisesti. Kokoomus haluaa lisää roska-astioita puistoihin esimerkiksi yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Ympäristöystävällisiä kouluja lisää, huomioitava sertifikaatit – Kokoomus tahtoo turvata kouluille turvalliset ja terveelliset tilat. Vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä korostavat erilaiset sertifikaatit on huomioitava kouluverkon uudis- ja korjausrakentamisessa mahdollisuuksien mukaan. Kouluista on rakennettava energiankulutuksen osalta säästeliäitä sekä hyvässä kunnossa pitkään kestäviä.

Metsäeskareita lisää – Metsäeskaritoiminta Hämeenlinnassa on hyvin suosittua.

Metsäeskareissa esikouluikäiset lapset saavat virikkeellistä ja liikunnallista esikoulutoimintaa sekä oppivat kunnioittamaan luontoa. Myös partioarvojen mukainen oppiminen kuuluu metsäeskareihin. Hämeenlinnan metsäeskarit ovat suosittuja ja niihin tullaan tutustumaan kaukaa – metsäeskaritoimintaa onkin lisättävä. Metsätoimintaa on syytä laajentaa myös muiden päiväkotien ja perusopetuksen puolella.

Toimivat, joustavat ja monipuoliset terveyspalvelut, palvelusetelit käyttöön –

Terveyspalvelujen on oltava laadukkaita. Kokoomus korostaa ennen kaikkea palvelujen laatua ja saatavuutta. Omavastuumaksujen on oltava kohtuullisia. Palvelusetelien käyttöä on lisättävä terveyspalveluissa, jotta joustavuutta, palvelujen laatua ja ihmisten vapautta valita voidaan lisätä. Kokoomus kannattaa laajaa valinnanvapautta.

3. Koulutus ja sivistys ovat koko hyvinvointiyhteiskunnan perusta

Varhaisen oppimisen tuki, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumo –

Varhaiskasvatus on jatkumoa esikoululle ja perusopetukselle. Nivelvaiheet varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen on saatava joustaviksi ja sujuviksi. Tämä koskee myös nivelvaihetta perusopetuksesta lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin.

Erilaiset koulut ovat rikkaus – Erilaiset koulut ovat rikkaus. Koko Hämeenlinnan alueella tarvitaan laadukkaita kouluja, ja koulujen erilaiset painotukset ovat tärkeä arvo. Osaavat opettajat ovat laadun tae.

Varhaiskasvatuksen osalta tarvitaan vaihtoehtoja – Pienimmille lapsille kotihoito on hyvä varhaiskasvatuksen vaihtoehto. Yksityisen hoidon tuki, aidot mahdollisuudet pienimpien lasten kotihoitoon sekä perhepäivähoito ovat hyviä vaihtoehtoja päiväkodeille. Päiväkotien ei tarvitse olla julkisia – sekä yksityiset että julkiset päiväkodit ovat tärkeä osa kaupungin palvelurakennetta. Palveluverkon on tärkeä vastata palvelujen tarvetta ja päällekkäiset asiakkaaksiottoalueet on järkevöitettävä. Alvettulassa koulu ja varhaiskasvatus sopivat samaan kiinteistöön. Palvelusetelin käyttöä on jatkettava, eikä setelien arvoa tule madaltaa. On toivottavaa, että julkisen päivähoidon ja yksityisen päivähoidon määrällinen suhde voi kehittyä siten, kuin on perheiden toiveiden mukaista ja toisaalta kaupungin talouden kannalta järkevää. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Se voi toteutua monella eri tavalla, riippuen perheen tilanteesta, tarpeista ja odotuksista. Varhainen tuki on tarpeen.

Laadukas koulutus koko koulupolulla – Laadukkaan koulutuksen peruslähtökohta on toimivat, turvalliset ja terveelliset tilat. Koulujen on oltava turvallisia ja viihtyisiä niin oppilaille kuin opettajillekin. Tarpeelliset kouluinvestoinnit on toteutettava. Hämeenlinnassa on panostettava koulutukseen. Vetovoimainen lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus on Kokoomuksen painopiste.

HAMK elinvoiman moottorina – Hämeen ammattikorkeakoulu on sekä Hämeenlinnan seudun, että koko Hämeen maakunnan moottori. Hämeen ammattikorkeakoulun laajapohjainen yliopistoyhteistyö on tulevaisuuden mahdollisuus sekä yritysten rekrytoinnin, kansainvälisyyden että Hämeenlinnan seudun taloudellisen toimeliaisuuden kannalta

Korkeakoulujen välistä yhteistyötä kehitettävä, korkeakoulukeskusta vahvistettava – Hämeenlinnan seutu ansaitsee ja tarvitsee enemmän yliopistollista koulutusta. Yliopistokeskus on Hämeenlinnan tulevaisuuden vaihtoehto, samoin Lahden ja Lappeenrannan yhteistyön kaltainen yliopistoyhteistyö. Hämeenlinnan erinomainen sijainti, hyvät yhteydet, vahva elinkeinoelämä sekä vakaa väestökehitys takaavat korkeakoulutukselle vahvan pohjan. Myös Hämeen ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva kesäyliopisto on tärkeä koulutuksen väylä. Yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa on tiivistettävä.

Biologisen aseman hyödyntäminen – Biologisen aseman hyödyntäminen entistä paremmin on koko alueen etu. Biologinen asema on myös valtakunnallisesti merkittävä, kansainvälinen yksikkö.

Opettajien jatkokoulutusmahdollisuudet on turvattava – Opettajien jatkokoulutusmahdollisuudet ovat tärkeitä niin opetuksen laadun kuin työssä jaksamisenkin kannalta. Opettajien tärkeä tehtävä edellyttää myös mahdollisuuksia perehtyä uuteen ja oppia uusista opetuksen menetelmistä.

Kyllä monipuoliselle koulutustarjonnalle – Kaikenlainen sivistystyö on arvokasta. Hämeenlinnassa on tärkeä huolehtia monipuolisesta koulutustarjonnasta. Sibelius-opiston koulutus, Vanajaveden Opisto sekä ARX ovat kaikki tärkeitä. Näiden toimijoiden koulutusmahdollisuudet on varmistettava kumppanuuksilla, riittävillä resursseilla ja toimintamahdollisuuksilla.

Kulttuuripolku Hämeenlinna – Kulttuuri on koko Hämeenlinnan peilikuva. Vahva ja perinteikäs kulttuurielämämme ansaitsee arvostusta. Kulttuurin toimijoita olemme me kaikki – tulevaisuudessa vapaaehtoinen, yhteisöllinen kaupunkikulttuuri on yhä tärkeämpi mahdollisuus. Kulttuurin avustuksia on hyvä hajauttaa eikä keskittää.

Kirjasto on sivistyksen selkäranka – Hämeenlinnassa kirjastoautot ja kirjastorakennusten monipuoliset aukioloajat ovat todellinen ylpeydenaihe. Hieno käytäntö, jota on syytä edelleen kehittää, on koulujen ja kirjastojen monipuolinen yhteistyö.

Kestävän kehityksen opinpolku – Kokoomus lähtee siitä, että koulutuksessa on huomioitava vastuullisuus ja kestävä kehitys tärkeinä arvoina ja toimintamalleina.

Digitalisaatiota edistettävä, pysytään kärjessä – Kokoomus kannattaa digitalisaation vahvaa edistämistä Hämeenlinnassa. Digitalisaatio on sekä kunnan muiden palveluiden, että esimerkiksi koulutuksen laadun kasvattamisen ja parantamisen osalta suuri mahdollisuus, jota tulee hyödyntää uudistavalla ja ennakkoluulottomalla otteella. Digitalisaatio tulee esimerkiksi mahdollistamaan koulupolun ainevalikoimien monipuolistamista, vaikkapa vieraiden kielten valikoiman ja muiden valinnanvapautta lisäävien oppiaineiden osalta.

Aktiiviset pitäjät, kylät ja kaupunginosat – Hämeenlinna on osiensa summa. Kylät ja pitäjät ansaitsevat palvelunsa ja elinvoimansa myös tulevaisuudessa. Palveluverkossa laatu on kuitenkin sijaintia tärkeämpi. Esimerkiksi Lammin lukio kuitenkin voi hyvinkin olla elinvoimainen pitkälle tulevaisuuteen, kunhan painotuksilla, kumppanuuksilla ja erikoistumisella luodaan lisää vetovoimaa.

Hämeenlinnassa jokainen lapsi on tärkeä – Kiusaamiseen ja pahoinvointiin puututaan heti, kaikki aikuiset yhteistuumin. Rakennetaan yhdessä Hämeenlinnan aito lapsiystävällinen malli, jossa kukaan ei putoa, ja jokaisen mahdollisuuksien tasa-arvo on totta.

Panostusta lapsiystävällisyyteen; sijainti, palvelut, turvallisuus – Hämeenlinna on turvallinen ja hyvä paikka lapsiperheille. Hämeenlinnan sijainti on hyvä ja lapsiperheiden palveluista on huolehdittava. Päätöksenteossa on kattavasti huomioitava lapsivaikutukset. Hämeenlinnan on tulevaisuudessakin profiloiduttava lapsiystävällisyydellä.

4. Kasvavan ja menestyvän Hämeenlinnan puolesta – annetaan hyvän kasvaa

Suomen yrittäjämyönteisin kaupunki, jossa verotus on kohtuullista – Kokoomus tahtoo kehittää Hämeenlinnasta Suomen yrittäjämyönteisimmän kaupungin. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä yritysten houkuttelemiseksi sekä kohtuullisempaa verotusta. Kokoomus kannattaa kiinteistöverokantojen pitämistä kohtuullisena ja kannattaa tuloverotuksen alentamista tulevalla valtuustokaudella.

Yrittäjyyden edelläkävijäkaupunki – Yrittämistä on helpotettava eri tavoin. Jokainen työpaikkoja luova uusi yritys on tarpeellinen Hämeenlinnalle. Uudet mahdollisuudet esimerkiksi digitalisaation myötä voivat helpottaa yritysten asettumista Hämeenlinnan alueelle.

Lisää veronmaksajia, lisää muuttovoittoa – Hämeenlinnan tulevaisuuden elinvoiman perusta on väestö. Hämeenlinna tarvitsee lisää ahkeria veronmaksajia – kaikenikäisiä ihmisiä. Lisää lapsia ja lapsiperheitä sekä ikäihmisiä, monipuolista muuttovoittoa. Lapsiperheissä on tulevaisuus.

Hyvinvointipalveluiden jatkuvuus turvattava – Hyvät ja laadukkaat palvelut turvataan parhaiten huolehtimalla monipuolisesta palvelurakenteesta, kaupungin kokonaistalouden kestävyydestä sekä kaupungin elinvoimasta. Hämeenlinnalaiset ansaitsevat ja tarvitsevat hyvät ja laadukkaat hyvinvointipalvelut elämän jokaisessa vaiheessa.

Liikunta ja urheilu luovat elinvoimaa. Hämeenlinna on vahva urheilukaupunki, ja sitä sen tulee olla jatkossakin. Jokaisen lapsen, aikuisen ja ikäihmisen liikkuminen on myös sitä parasta kansanterveystyötä – niin mielelle, kuin ruumillekin. Monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet on investointi tulevaisuuteen, ja säästää sotekustannuksia. Ilmastonmuutoksen myötä tekojäärata tarvitaan vihdoin Hämeenlinnaan.

Panostusta lapsiystävällisyyteen; sijainti, palvelut, turvallisuus – Hämeenlinna on turvallinen ja hyvä paikka lapsiperheille. Hämeenlinnan sijainti on hyvä ja lapsiperheiden palveluista on huolehdittava. Päätöksenteossa on kattavasti huomioitava lapsivaikutukset. Hämeenlinnan on tulevaisuudessakin profiloiduttava lapsiystävällisyydellä.

Palveluiden omatoiminen ratkaiseminen, yrittäjien alustana toimiminen – Hämeenlinnan kaupungin tulee olla hyvä yritystoiminnan alusta. Myös kaupungin palvelutuotannossa on huomioitava yritysyhteistyön mahdollisuudet.

Palvelusetelien käyttöä on edelleen laajennettava – Palvelusetelien laajamittainen käyttö niin varhaiskasvatuksessa kuin muissakin palveluissa parantaa palveluiden laatua sekä ihmisten valinnanvapautta. Palveluseteli on yksi toimiva vaikuttavan hankinnan muoto.

Tiedotusta ja viestintää kehitettävä – Hämeenlinnan kaupungin tiedotusta ja viestintää on kehitettävä. Viestinnän merkitys on digitaalisessa yhteiskunnassa yhä tärkeämpi. Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen median käyttöä on tehostettava ja parannettava edelleen.

Hämeenlinnan markkinointi: luonto, historia, palvelut, sijainti – Markkinointi on tärkeä osa Hämeenlinnan kaupungin brändityötä. ”Hämeenlinna – ihan lähellä” on hyvä slogan, jonka tunnettuutta on lisättävä. Hämeenlinnan erinomainen sijainti, kaunis luonto, ainutlaatuinen historia ja kulttuuri sekä hyvät palvelut ansaitsevat laajempaa tiedostamista ja arvostusta. Hämeenlinnan markkinoinnin mahdollisuudet ovat suuret.

Hämeenlinnan vahvuuksien päälle rakentaminen – Kotikaupunkimme vahvuudet on tuotava kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa rohkeasti esille.

Keskussairaalan laatu ja jatkumo – Uusi ASSI-sairaala on erittäin tärkeä sekä Hämeenlinnan, että koko maakunnan kannalta. Uusi sairaalahanke parantaa palveluiden laatua, lisää elinvoimaa sekä turvaa laajan sairaalapalvelujen saatavuuden Hämeessä.

Syntyvyys on koko yhteiskunnalle keskeistä – On tärkeää, että yhä useamman suomalaisen lapsitoiveet toteutuisivat. Syntyvyyttä saadaan kasvamaan pitämällä huolta positiivisista tulevaisuuden näkymistä, työn ja perheen yhteen sovittamisen helpottamisesta sekä hyvistä lapsiperheiden palveluista.

Monipuolinen työpaikkatarjonta varmistettava – Hämeenlinna tarvitsee lisää työpaikkoja. Työ syntyy yrityksissä. Kaiken kokoiset yritykset tarjoavat työpaikkoja, on varmistettava monipuolinen työpaikkatarjonta Hämeenlinnaan.

Viihtyisät ja monipuoliset asumisen ympäristöt – Hämeenlinnan monipuoliset maisemat, kaupunginosat, kylät ja pitäjät tarjoavat viihtyisiä ja monipuolisia asumisen ympäristöjä. Tämä täytyy myös tuoda vahvuutena esille kaupunkimme markkinoinnissa.

Vapaa-ajan asuminen ja asumisen vakinaistaminen – Hämeenlinna on tärkeä vapaa-ajan asuntojen paikkakunta. Vapaa-ajan asukkaat ovat Hämeenlinnan ja kaupungin yritysten ja elinvoiman kannalta hyvin tärkeitä. On myös tärkeää, että on helppoa, joustavaa ja houkuttelevaa halutessaan muuttaa vapaa-ajan asunto pysyväksi ja muuttaa näin Hämeenlinnaan myös pysyvästi.

Hämeenlinna, kiva paikka – Hämeenlinna on mukava, kiva paikka asua, elää ja tehdä töitä. Välittäminen kanssaihmisistä ja myönteisyys ovat tärkeitä. Pidetään Hämeenlinna kivana paikkana myös tulevaisuudessa.

5. Kansainvälisyys on mahdollisuus ja voimavara

Hämeenlinna on kautta historiansa ollut kansainvälinen – Jo mestarisäveltäjä Sibeliuksen syntymän aikaan kaupunkimme oli kansainvälinen ja kulttuuriltaan rikas.

Kansainväliset osaajat saatava jäämään – Kokoomus näkee korkeakoulujemme kansainväliset opiskelijat suurena voimavarana ja mahdollisuutena. On tärkeää, että aktiiviset sitoutuvat, työllistyvät ja kotoutuvat voivat jäädä asumaan Hämeenlinnaan.

Uusia osaajia houkuteltava – Kansainvälistä rekrytointia on helpotettava. Hämeenlinnan yrityselämä tarvitsee osaavaa työvoimaa. On toivottavaa, että Hämeenlinnan seudulle suuntautuva maahanmuutto on nimenomaan työperäistä, kestävää maahanmuuttoa.

HAMK:in kansainvälisyystyö enemmän esiin – Hämeen ammattikorkeakoulun laajat kansainväliset verkostot ovat etu koko Hämeenlinnan seudulle ja Hämeen maakunnalle.

Tietämystä Hämeen ammattikorkeakoulun tärkeästä kansainvälisestä toiminnasta on lisättävä. Hämeen ammattikorkeakoulu on Hämeenlinnan kaupungin keskeinen, tärkeä kumppani.

Ystävyyskaupunkityön arvoa nostettava – Ystävyyskaupungit ovat tärkeitä verkostoja kaupungillemme. Digitalisaation myötä myös ystävyyskaupunkityö helpottuu ja sen mahdollisuudet laajenevat. Kokoomus haluaa nostaa ystävyys- ja kumppanuuskaupunkityön arvostusta ja tietoa tästä työstä.

Verkostoituminen vahvuutena – Hämeenlinnan kaupunki on tärkeä ja keskeinen C21-kuntien verkoston toimija. Verkostoituminen sekä oman seutukunnan, maakunnan, että valtakunnallisella tasolla on hyvin tärkeää Hämeenlinnan kaltaiselle maakunnan keskuskaupungille.

EU-rahoitus mahdollisuutena – EU-rahoituksen hyödyntämistä entistä paremmin on vahvistettava Hämeenlinnassa. Myös koronaelvytyksen myötä laajenevat EU-rahoituksen resurssit on hyödynnettävä Hämeenlinnassa mahdollisimman laajasti. Hämeenlinnaan tarvitaan hankerahoituksen hakemisen osaamista.

Ruotsin- ja englanninkieliset päiväkodit ja koulupolut – On toivottavaa ja tärkeää, että englannin- ja ruotsinkielistä varhaiskasvatusta on mahdollisuutena myös tulevaisuudessa. Hämeenlinnan olemassa oleva ruotsinkielinen koulupolku on kohtuullisella tavalla turvattava. Englanninkielisen koulupolun mahdollisuutta on osana kansainvälistymistä selvitettävä.

Digiloikan myötä kieliohjelman laajentaminen – Perusopetuksen ja toisen asteen kieliohjelmia ja valintavaihtoehtoja voidaan digiloikan myötä laajentaa etäopetuksen avulla. Myös yhteistä opetusta esimerkiksi toisen asteen sekä HAMK:in välillä on syytä selvittää.

Matkailun ja tapahtumien edistäminen – Kauniin luonnon ja ainutlaatuisen historian Hämeenlinnalle matkailu sekä tapahtumatoiminta ovat suuria mahdollisuuksia. Matkailun edistämistoimia on syytä jatkaa aktiivisesti. Uudet tapahtumatoiminnan muodot ovat Hämeenlinnan kaupungille tärkeä mahdollisuus.

Kansainvälinen tiedottaminen – Hämeenlinnan kaupungin lukuisista mahdollisuuksista niin yrityselämän, matkailun ja kulttuurin kuin opiskelunkin saralla tulee tiedottaa aktiivisemmin myös kansainvälisesti.

6. Kaupungistumisen mahdollisuudet Hämeenlinnalle

Pitäjät ja kantakaupunki – Hämeenlinnan kantakaupunki ja maaseutupitäjät tarvitsevat toisiaan – puhalletaan kaikki yhteen hiileen! Monipuolinen kylien ja kaupunginosien rakenne on Hämeenlinnalle suuri vahvuus.

Pienten yhteisöjen toiminta – Pieniä yhteisöjä ja vapaaehtoistyön aktiivisen toimista toimintaa on tärkeä tukea. Yhteisöt ja vapaaehtoinen yhteistoiminta ovat tärkeitä oman hyvinvoinnin kehittämisessä.

Asukasyhdistykset ja vapaa-ajantoiminta – Asukasyhdistyksillä, kyläyhdistyksillä, pitäjäseuroilla sekä muilla asujien yhteisöillä on tärkeä merkitys vapaa-ajan toiminnan kehittämisessä. Minipilottitoiminnalla voidaan tukea aktiivisuutta.

Koulujen ovet auki – Kouluverkon investointien toteuttaminen nopeasti ja tehokkaasti on tärkeä edellytys toimivien, terveellisten ja turvallisten koulutilojen saamiseksi koko Hämeenlinnan alueelle. Koulu ovat alueensa sydän.

Hämeenlinnassa voi maalaistua kaupungissa – Hämeenlinnan kaupungin alueella on mahdollisuus myös maalaistua kaupungissa ja muuttaa maalle. Hämeenlinnassa on tarjolla monipuolisia asumisympäristöjä, erilaisten ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin.

Toimivat lähipalvelut uusilla keinoilla – Toimivia lähipalveluita tuotettaessa on huomioitava uudet keinot ja mahdollisuudet, kuten terveysbussit ja digitalisaation monipuoliset mahdollisuudet, kuten vaikkapa digikirjojen sähköinen lainaaminen.

Sopivan kokoinen Hämeenlinna – Hämeenlinna on sopivan kokoinen, ihmisen kokoinen kaupunki.

Hämeenlinnassa saat kaiken! – Hämeenlinna on sopivan lähellä, sopivan kokoinen ja Hämeenlinnassa on kattavasti tarjolla kaikki tarvittavat palvelut. Myös tulevaisuudessa.